Preventiva trycksårsåtgärder. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Trycksår kan förekomma på alla typer av vårdavdelningar och tar lång tid att läka samt är en stor kostnad för samhället. Syftet med litteraturstudien var att undersöka åtgärder för trycksårsprevention. Metoden är baserad på en modifierad version av Forsberg & Wengströms modell för en systematisk litteraturstudie. Sökning i databaser PubMed och CINAHL utfördes och resultatet i litteraturstudien grundades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar. Författarna kunde identifiera olika preventionsåtgärder där framför allt evidensbaserade bedömningsinstrument som Modifierad Nortonskala och MNA-SF är viktiga att använda i trycksårsprevention, men även temperaturmätning, ”Continental anal plug” (CAP), god nutrition, aktivitet samt tryckreducerande underlag som fårskinn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)