Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. Det fanns problem på platsen i form av rådjur och av den anledningen behövdes det växter som inte åts upp av dem, det behövdes samt någon metod för att hålla dem borta från planteringarna. Litteratur studien undersökte vilka växtalternativ det fanns när rådjur är ett problem i trädgården. Den kunskapen tog jag med mig in i gestaltningsförslaget till de två planteringarna. En av planteringarna var befintlig och den andra skulle anläggas på en plats där det förr var en stor kulle. Arbetet är uppbyggt i tre steg analys, koncept och gestaltningsförslag. En analys av platsen gav förståelse för platsen och dess förutsättningar, samt vilka förhållanden som rådde vid de två olika delarna av trädgården, den befintliga planteringen och vid den som skulle anläggas. I analysdelen fördes det en konversation med ägarna där deras önskningar tydligt framkom. De viktigaste aspekterna från deras sida var att det skulle vara planteringar med perenner och att det skulle vara relativt låg skötselnivå, samt att färgen lila var en viktig aspekt att få med. Med kunskapen från analysen och efter ett framtaget koncept utformade jag ett förslag till de olika planteringarna. Förslaget innehåller planteringsplaner, växtlistor samt illustrationsplan. Resultatet visade sedan att designa planteringar som skall möta kundernas önskemål, vara hållbar, vara relativt lågt skötsel behov, ha en helhets bild med sammanhängande tema i färg och form samt inte bli förstörda av rådjur, går att göra på många sätt. Det har mycket med personliga åsikter och smak att göra och det blir i slutändan detta som avgör, det finns många olika sätt att designa en plantering. Men det slutgiltiga resultatet visar hur man kan använda sig utav växter med liknande färg, med några inslag av kontrastfärger för att få harmoniska, men ändå spännande planteringar som möter kraven på platsen samt ägarnas önskemål. Planteringarna är utformade helt efter kundernas önskemål av färg och form och är växtvalen är valda för att förhoppningsvis lämnas ifred utav rådjuren, men om det gör det kan bara tiden avgöra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)