Fastighetsmäklares syn på och användning av boendekostnadskalkyler idag och efter föreslagen lagändring.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Idag finns det i Fastighetsmäklarlagen ett krav på att en fastighetsmäklare ska upprätta en skriftlig beräkning av köparens boendekostnader. Detta krav får endast åsidosättas då köparen uttryckligen avstår sin rätt. Det har upprättats ett förslag till en ny fastighetsmäklarlag i vilket kravet på att upprätta boendekostnadskalkyler tagits bort och ersatts med att mäklaren endast är skyldig att upprätta en boendekostnadskalkyl då köparen efterfrågar en sådan. Mål: Målet med denna rapport är att ge en aktuell bild av vad fastighetsmäklare har för uppfattning om boendekostnadskalkyler idag och huruvida de fördelar som fastighets-mäklarna ser kring boendekostnadskalkyler är anledning nog för att kontinuerligt upprätta dessa även efter att lagkravet försvinner. Metod: Rapporten bygger på en kvantitativ enkätundersökning, fem öppna djupintervjuer med kvalitativ forskningsansats samt litteraturstudier. Urvalet av deltagare gjordes slump-mässigt utifrån fastighetsmäklarnämndens register över registrerade fastighetsmäklare. Analys: Att boendekostnadskalkyler upprättande av fastighetsmäklare är av liten betydelse har framkommit som åsikter i undersökningen. Detta beror till stor del på att kunderna idag avsäger sig sin rätt till en boendekostnadskalkyl då de ofta får en upprättad av banken i samband med låneansökan varför de ej anser sig behöva en kalkyl från fastighetsmäklaren. Att det finns fördelar för fastighetsmäklare med att upprätta boendekostnadskalkyler anser drygt hälften av undersökningens deltagare. Trots detta anser majoriteten att fördelarna ej är anledning nog för att de ska fortsätta upprätta kalkylerna efter lagändringen. Den stora förändring som lagförslaget medför är att fastighetsmäklare slipper att upprätta avståenden i alla de affärer där de inte upprättar en boendekostnadskalkyl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)