Obstruktiv sömnapné och livskvalité bland kvinnor och män : En deskripitiv enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Obstruktiv sömnapné en är sjukdom som innebär att man under nattsömnen drabbas av perioder då andningen upphör helt. För den drabbade kan detta leda till konsekvenser för den somatiska hälsan såväl som den psykiska. Tidigare forskning har även kunnat påvisa påverkan på patienternas livskvalité. Syftet med den här studien var att undersöka vilken inverkan obstruktivt sömnapnésyndrom har på hälsorelaterad livskvalitémen också psykisk hälsa hos patienter i Sverige samt om det finns skillnader mellan olika undergrupper Metod: Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie men kvantitativ ansats. I studien deltog 19 patienter med obstruktiv sömnapné och data samlades in via en enkät där det förutom ålder, kön, längd, vikt och dagsömnighet (Epworth sleepiness scale; ESS) också samlades in data om hälsorelaterad livskvalité (SF-12) och psykisk hälsa (HADS). Inklusionskriterier var patienter med obehandlad sömnapné som kom till Sömn- och andningcentrum på Akademiska sjukhuset för att prova ut en CPAP. Materialet analyserades med deskriptiv statistik genom bearbetning i datorprogrammet SPSS och jämförelser mellan grupper gjordes med hjälp av Mann Whitney U-test. Huvudresultat: I resultatet framkom att majoriteten av deltagarna i studien hade en sämre fysisk och psykisk hälsorelaterad livskvalité och att majoriteten upplevde att de hade ångestsymtom. Kvinnor med obstruktiv sömnapné visade mer depression- och ångestsymtom och patienter med sömnapné med samtidig fetma hade sämre fysisk hälsorelaterad livskvalité. Slutsats: Obstruktiv sömnapné är kopplat till både sämre hälsorelaterade livskvalité och psykiska symtom. Vidare forskning och ytterligare arbete med patientgruppen krävs för att förbättra vården för patienter med obstruktiv sömnapné.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)