Revisionsmisslyckand -En kvantitativ studie om hur revisorer påverkas av disciplinär åtgärd

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Airin Selman; Raymond Oppong; [2017-03-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembakgrund: Revisorsnämnden i Sverige utfärdar årligen ungefär 50 disciplinära åtgärder mot revisorernas grund i deras bristande arbete. Det finns tidigare studier som undersöker varför revisorn får disciplinär åtgärd, men få studier finns som undersöker hur revisorer påverkas av revisionsmisslyckanden, i synnerhet utförda i den svenska kontexten. Syfte: Analysera vilken påverkan revisorer tror sig få till följd av disciplinära åtgärder revisorer samt belysa revisionsmisslyckande och revisorernas förebyggande arbete.Metod: Genom förstudier skapade vi oss en god grund för att lättare begripa forskningsområdet. Rapporten är en kvalitativ studie av både insamlad data såväl som litteraturstudier. Författarna har intervjuat revisorer inom revisionsbyråer av olika storlek med olika erfarenheter både via mail men även i person.Avgränsningar: Studien är avgränsad till revisorer som är verksamma på den svenska marknaden eftersom att det är de som revisorsnämnden har tillsyn över.Slutsats: Det förebyggande arbetet sker främst genom kvalitetsgranskningar och kontinuerliga avstämningar mellan revisorerna inom respektive revisionsbyrå. Störst påverkan på revisorn sker genom försämrad kundrelation och förlust av kund till följd av försämrat rykte efter revisionsmisslyckande. Förslag till vidare forskning: När studien genomfördes fick vi klart för oss att tidigare studie har främst legat på revisionsmisslyckande i sig samt revisionskvalitet medan få studier gjorts i syfte med att undersöka hur revisorer påverkas av revisionsmisslyckanden. Ett alternativ för förslag till vidare forskning är att man fortsätter att undersöka revisionsmisslyckan men att man riktar in sig inom mediala påverkan på revisorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)