Hamnen möter : ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Sverige har ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen, per capita (WWF 2016a). En av de främsta faktorerna är expansionen av den globala marknaden (Naturvårdsverket 2016b) som har gjort det möjligt för städer att växa oberoende av dess omland (Granvik 2012, s. 114). Istället tas en stor andel utländska markarealer i anspråk för att producera det som vi konsumerar i Sverige. En stor del av det som importeras från omvärlden går dock att producera lokalt vilket skulle minska vår negativa miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2010). Landskapsarkitekten har sedan yrket uppstod jobbat med hållbarhetsfrågor (Bergquist & Hedfors 2016, s.1) och har en viktig roll i arbetet mot en framtid där vi lever i ett resilient samhälle (SLU 2016). I praktiken tas dock endast ett fåtal aspekter kring hållbarhet i beaktning vilket resulterar i ett fragmenterat landskap med svaga kopplingar och isolerade funktioner. Genom att applicera ett systemtänk i dagens planering kan landskap kopplas samman och stärka varandra (Granvik & Hedfors 2015). I detta examensarbete valde vi att fördjupa oss kring ämnet hållbar utveckling genom att använda oss av designkriterier för regenerativa systemlandskap. Sju designkriterier har tagits fram med syftet att guida landskapsarkitekter i design av hållbara miljöer (Bergquist & Hedfors 2016). Hållbarhetsbegreppet kompletteras med regenerativitet som betonar vikten av design som återställer och förbättrar miljömässiga och mänskliga resurser och deras kapacitet att växa över tid. Systemlandskap syftar på en platsspecifik enhet och pekar på komplexiteten och sammankopplingar mellan landskap på flera skalor av samhället och miljön. Ett systemtänk kan leda till regenerativa lösningar som bidrar till hållbara systemlandskap där medveten design av interaktionen mellan människa och miljö bygger upp och förstärker ekosystemen (Bergquist & Hedfors 2016, s.1) Vi valde att tillämpa designkriterierna i en gestaltning av stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn. Norrtälje hamn valdes utifrån författarnas lokalkännedom och projektets aktualitet. Uppsatsen visar en första tillämpning av designkriterierna i praktiken. Arbetet visar hur designkriterierna tillämpas i Norrtälje hamn genom de programpunkter som vi utgår från i gestaltningen. Programpunkterna togs fram med hjälp av en litteraturundersökning som gav en kunskapsbas kring designkriterierna, en inventering av Norrtälje hamn med omnejd samt analyser av Norrtälje hamn. Förslaget som togs fram för Norrtälje hamn fick namnet Hamnen möter, landet, havet, staden. Gestaltningen syftar till att ge plats åt och förstärka regenerativa processer i Norrtälje hamn genom en platsspecifik design som tillvaratar de resurser som finns och skapar förutsättningar för nya. I detta arbete har vi använt ett systemtänk som fått oss att utvidga vår uppfattning av landskapet. Vi kommer att ha användning av detta sätt att tänka där vi sätter människan som en del av ekosystemet med möjlighet att bidra till regenerativa processer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)