Lyftanordning för montage av gång- och cykelbro

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: För att minska fordonstrafiken tillverkas b.la. fackverksbroar. Då både transport och montage kan resultera i skador på ytbehandlingen kan det både bli kostsamt samt ge upphov till samma korrosion som var syfte att undvika. För att minska riskerna vid lyft av brokonstruktionen kan en säkrare lyftanordning tillverkas. I denna rapporten genomförs en produktutvecklingsprocess för att få fram en lämpad produkt som motsvarar företagets förväntningar samt minimerar risken för skador. Surveyundersökningar i form av gruppintervjuer med anställda på företaget har gett djupare insikt kring problemet. Två separata lyftok som håller konstruktionen i en U-profil med ett tvärgående fyrkantsrör och två lyftöron blev resultatet av detta. Resultatet visar att den slutliga produkten uppfyller majoriteten av företagets önskemål och de krav som ursprungligen ställts; säkerhet samt användarvänlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)