En produktserie för drive-in-skyltning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjör, teknisk design –Produktutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Den omfattar 10 arbetsveckorsarbete på 15 högskolepoäng utfört mellan 2016-10-10 och 2016-12-16. Uppdragsgivaren för detta projekt är företaget Zone Systems som tillverkar bådedigitala och analoga skyltar för in- och utomhusbruk. Målet med projektet är attskapa en produktserie för drive-in. I denna produktserie skall det ingå ramar tillprofilen Infinity som uppdragsgivaren redan tagit fram och som finns i olikastorlekar. Även en half-gate skall tas fram, vilket är det första som syns vid endrive-in och talar om för föraren vilken höjd fordonet max får ha. Dennaproduktserie skall gå att anpassa efter kundens önskemål, vara lättillverkad ochmöjliggöra att skylten går att snurra på. Materialval skall göras som klarar avutomhusmiljö samt ser till att produkterna är stabila. För att åstadkomma detta har relevant teori samlats in så som material,produktutveckling, färglära och kommunikation. En projektplan har också gjortssom har följts noga under hela projektet. Därefter påbörjades idéutvecklingen som bestod av olika idégenereringsmetodersom brainstorming, idéskiftmetoden, katalogmetoden, kategorisering och enworkshop bestående av sju personer. De idéer som genererats från dessa metodersamlades sedan ihop och en gallring av dem gjordes. Fyra koncept valdes ut vidgallringen- Det var koncepten Rör-ram, H-balk, Istappen och Ljuslådan. Ett koncept vidareutvecklades och konstruktionsförslag togs fram på detta. Ävenmock-ups och datormodelleringar togs fram för att sedan resultera i slutkonceptetBright. Därefter skissades en half-gate fram med designaspekt baserad påslutkonceptet. Denna modellerades även upp i CAD-programmet Siemens NX10.0 och verklighetstrogna bilder renderades på hela produktserien i LuxionKeyshot 5. Slutresultatet på produktserien låter kunden själv välja färg för att passa derasföretag. Skylten går även att snurra på och det material som användes är bockadstålplåt för att klara av utomhusmiljön och skapa en stabil grund. Även akrylplastanvänds för tätning och ljusutsläpp. Det är en moderniserad och nytänkandelösning för en produktserie till en drive-in samt tidlös tack vare dess smakfulladesign.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)