Hur behåller vi dig? - En kvalitativ studie om Generation Y:s syn på motivation i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studien syftar till att kartlägga vad den nya generationen, även kallad Generation Y, motiveras av i arbetslivet och om det skiljer sig mellan inre eller yttre motivationsfaktorer. Eftersom Generation Y skiljer sig från tidigare generationer finns ett behov att förstå vad som krävs för att attrahera och behålla denna unga arbetskraft. Organisationer står inför stora pensionsavgångar och för att inte gå miste om värdefull kompetens krävs alltmer från organisationerna för att möta den nya generationens krav på arbetet. Utifrån denna problematik ser vi det viktigt att belysa och lyfta fram den nya generationen för att öka förståelsen för vilka faktorer som Generation Y värdesätter i arbetslivet. Undersökningen som gjordes utgick från en kvalitativ ansats och utgjordes av intervjuer som analyserades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Respondenterna som deltog bestod av åtta personer i åldrarna 22-30 år med olika yrkesbakgrund. Tidigare forskning visar att motivationen grundar sig i ömsesidighet och utveckling då generationen motiveras när de känner att arbetet är självförverkligande. Studiens resultat visar att respondenternas motivation överensstämmer med tidigare forskning och att de inre faktorerna har störst betydelse. Resultatet påvisar att utmaningar, feedback och möjlighet till utveckling är av störst vikt för att motivationen skall infinna sig. Det finns ytterligare en dimension – interaktiv motivation som förmodligen har betydelse för generationens drivkraft och som vi borde ha tagit större hänsyn till i vår frågeställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)