MELLAN DET RATIONELLA OCH DET EMOTIONELLA En studie om vårdbiträden i hemtjänsten och arbetet med döendet och döden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Anders Svensson; [2017-10-24]

Nyckelord: Dödsarbete; emotionellt arbete; känsloregler;

Sammanfattning: Titel: Mellan det rationella och det emotionellaFörfattare: Anders SvenssonHandledare: Karl MalmqvistExaminator: Emma EngdahlTyp av arbete: Examensarbete för kandidat i sociologi 15 hp/Uppsats iarbetsvetenskapTidpunkt: Vårterminen 2017Antal tecken inkl. blanksteg: 71940Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hurvårdbiträden i hemtjänsten möter döden och döendet samt vilka typer averfarenheter som detta möte för med sig samt vilken effekt detta möte har påpersonen bakom yrkesrollen.Metod och material: Detta är en kvalitativ intervjustudie i vilken jag har intervjuattotalt sju personer. Informanterna har alla arbetat eller arbetar för närvarande inomhemtjänsten. Sex av sju intervjuer gjordes på ett hemtjänstkontor och en gjordes ihemmet.Huvudresultat: Det finns i arbetet med döendet och döden en uppsättning medkänsloregler som informanterna har gemensamt och som har en guidande funktion iarbetet på det sätt att de upprätthåller arbetets rationella respektive emotionella krav.Vidare finns det olika verktyg som används för att göra arbetet till någotgenomförbart för vårdbiträdet. Det handlar då bland annat om det Hochschild (1983)benämner som surface acting, men också i vissa situationer professionell bedövning.Problemet som uppstår är att det måste prioriteras mellan de emotionella respektiverationella krav som ställs och det är upp till vårdbiträdet själv att hitta en balansdäremellan. Studiens mest uppseendeväckande resultat är att Hochschilds begrepptransmutation, som beskriver en process där privata känslor lyfts in i arbetet, kan sesi ett omvänt förhållande. De erfarenheter vårdbiträdet förvärvar i yrket kan användasi det privata livet och denna process har också positiva aspekter och inte enbartnegativa som Hochschild framhåller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)