Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Anna Hansen; [2016]

Nyckelord: barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. Gestaltares val av estetiska och detaljnära karaktärsdrag hos trädarter, skapar förutsättningar för hur gestaltade platser kommer att upplevas. Då barkkaraktärer utgör ett levande stadsbyggnadselement som är visuell året om, är det värt att begrunda betydelsen av denna bestående estetiska stomme för uppbyggande och upplevelse av utemiljöer. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fem verksamma landskapsarkitekter respektive l4 slumpmässigt utvalda människor som använder utomhusmiljöer, men inte arbetar som landskapsarkitekter. Intervjuerna gav inblick i respondenternas resonemang om hur trädstammars yta påverkar upplevelse av en plats, samt vad i barkens visuella egenskaper som verkar upplevelsehöjande. Det viktigaste resultatet framhåller att de respondenter som intervjuundersökningen baseras på, är överens om att barkens visuella egenskaper inverkar på platsupplevelser. Målgrupperna delar även uppfattning angående vad i barkens visuella egenskaper som verkar upplevelsehöjande, nämligen avvikande drag i färg och textur. Slutsatser har dragits utifrån tolkningar av resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)