Vad innebär en reduktion av ränteavdraget?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: En oro över snabbt stigande bostadspriser har öppnat upp debatten om reduktion av ränteavdraget i förhoppning att dämpa utvecklingen av de stigande bostadspriserna. Denna studie undersöker kostnaden att äga bostad, de ingående parametrarnas vikt med fokus på ränteavdragets påverkan. Undersökningen låter småhus representera den svenska bostadsmarknaden. Metoden som används är imputed rent, en ekvation för att ta fram årskostnaden att äga bostad. Ekvationen utvecklas för den svenska fastighetsmarknaden och årskostnaden undersöks med alternativa ränteavdrag. Med antagande att hushållen vill hålla årskostnaden konstant vid minskat ränteavdrag beräknas ett prisfall på bostäder fram genom att utveckla tidigare ekvationer. Resultaten visar att ett minskat ränteavdrag från nuvarande 30 till 20 procent skulle höja årskostnaden att äga bostad med knappt 10 procent, eller 5 000 kronor, år 2015. Köpeskillingen behöver sjunka med drygt 20 procent för att årskostnaden ska hållas konstant, med 2015 års marknadsläge, med ett reducerat ränteavdrag till 20 procent. Undersökningen visar även att en ökning av årskostnaden med 10 procent är liten jämfört med ökningen vid ett förändrat ränteläge. Årskostnaden 2015 skulle med 2008 års räntenivåer resultera i en höjning av årskostnaden upp emot 180 procent. En reduktion i ränteavdraget kan dämpa prisutvecklingen och eventuellt även sänka priserna på den svenska fastighets-marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)