Patientens upplevelse av delaktighet i omvårdnad : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt svensk lagstiftning har patienten en laglig rätt att vara delaktig i sin vård. Detta betyder också att sjuksköterskan har en skyldighet gentemot patienten att göra hen delaktig. Trots denna rättighet upplever patienter att de ibland inte ges möjlighet till att vara delaktiga. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva patientdelaktighet och sjuksköterskans möjlighet att främja respektive hindra patientens upplevelse av delaktighet. Metod: Studien är en litteraturöversikt vars resultat är baserat på tio vetenskapliga artiklar som publicerats mellan åren 2005-2016. Resultat: Patienten anser att det är viktigt att sjuksköterskan ger möjlighet för patienten att uttrycka sig och tilldelas information om vårdsituationen. Genom detta gavs patienten möjlighet till att vara delaktig. Patienten vill bli sedd och hörd samt ses som en jämlik partner i vården. För detta behövs en etablerad relation mellan sjuksköterska och patient. Konklusion: Studier visar att patienten upplever att det finns hinder för att upprätthålla patientdelaktighet samt att sjuksköterskans förhållningssätt har betydelse för patientens upplevelse av delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)