Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år avlider mellan 90 000- 100 000 människor i Sverige. 560 av dessa beräknas vara barn. Cirka 80 % av de som avlider bedöms ha varit i behov av palliativ vård. Sjuksköterskan inom den pediatriska palliativa vården arbetar nära döden och ska vårda barnet och familjen tills den dag barnet tar sitt sista andetag. Sjuksköterskan ställs inför svåra val samt upplevelser och det påverkar hen på olika sätt. Syfte: Studiens syfte är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede och hur det kan påverka vårdandet. Metod: En systematisk litteraturstudie med 11 kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudgrupper identifierades i studien; Positiva aspekter av att vårda, Negativa aspekter av att vårda, Hantering av upplevelser och erfarenheter, Hur påverkas vården. Det framkom att sjuksköterskan blir emotionellt påverkad och är i behov av stöttning i sitt dagliga arbete. Sjuksköterskan upplever osäkerhet inom den palliativa vården och anser sig behöva mer erfarenhet och utbildning. Slutsatser: Sjuksköterskan behöver mer utbildning och stöttning inom den pediatriska palliativa vården för att kunna vårda det sjuka barnet och familjen. Det behövs mer forskning som speciellt belyser vilka redskap sjuksköterskan behöver för att känna sig självsäker i arbetet för att kunna förbättra vården för sjuka barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)