Prioriteringar och strategier i översättning: En kontrastiv studie av den engelska respektive svenska översättningen av Kairos Palestina

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att kontrastivt analysera den svenska respektive engelskaöversättningen av Kairos Palestina för att finna skillnader och prioriteringar samt attdiskutera vilken effekt dessa har på budskapet. Uppsatsen diskuterar, utifrån ett avgränsatantal språkliga fenomen, skillnaderna mellan måltexterna samt vad dessa indikerar vadgäller översättningarnas generella prioriteringar och strategier. Uppsatsen finner attöversättningarna drivs av olika prioriteringar vilket genererar olikaöversättningsstrategier men att måltexterna är flexibla, stundtals inkonsekventa och helatiden verkar i förhållande till källtextens komplicerade form där spåkteknik och budskapofta utgör en enhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)