Hur fungerar Lean construction? : En fallstudie av NCC

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Det har blivit allt dyrare att bygga i Sverige, den svenska byggnadsindustrin har halkat efter övrig producerande industri och byggföretagen måste börja tänka i nya banor om de ska klara de nya utmaningarna. Lean-tänkande har länge nyttjats inom den tillverkande industrin och byggföretag har på senare år börjat snegla på dessa koncept i syfte att öka sin produktivitet. Problemet är att byggindustrin inte har homogena produktionsmiljöer och därmed inte kan använda samma lean-koncept som exempelvis bilindustrin. Därför har ett nytt koncept som kallas Lean construction utvecklats som bygger på ett antal principer från traditionella produktionssynsätt (Koskela, 2000). Konceptet är relativt nytt och forskningen inom området har främst fokuserat på lösningar på specifika problem istället för att skapa förståelse för konceptets helhet. I denna studie ligger därför fokus på att skapa förståelse för helheten genom att belysa hur Lean-constructionprinciper samverkar och påverkar varandra i ett produktionssystem. För att förstå dessa kopplingar har ett byggföretag som aktivt arbetar med olika lean-koncept studerats i en fallstudie. I studien framgår att produktionsprinciperna kan vara överordnade varandra och att vissa principer kan vara mer eller mindre centrala i Leanconstruction. Studien identifierar också ett nytt område byggföretag kan ha problem med, vilket benämns som kunskapsslöseri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)