Flexibla inköp – hur arbetar inköpsfunktionen för att hantera en varierande efterfrågan?- En studie om företag inom kundordertillverkning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ämnar bygga vidare på forskning kring inköp i relation till flexibilitet och genomett nytt perspektiv, med fokus på kundordertillverkning, öka förståelsen för hurinköpsflexibilitet kan uppnås. Syftet är att undersöka hur företag arbetar med flexibla inköpför att tillgodose en varierande efterfrågan vid kundordertillverkning. Två frågeställningarformuleras vilka besvarar hur inköpsfunktionen arbetar med leverantörer samt vilka faktorersom är viktiga att inkludera i arbetet med dem för att uppnå inköpsflexibilitet. Medutgångspunkt i teorier kring försörjningskedjan, inköp och flexibilitet har tre svenskatillverkningsföretag studerats och genom kvalitativa intervjuer har ett resultat sammanställts.De övergripande slutsatserna belyser att leverantörsbasens omfattning, kontraktsutformningoch informationsdelning genom prognoser är väsentliga i arbetet med leverantörer för atthantera en varierande efterfrågan och på så sätt uppnå inköpsflexibilitet. Vidare påvisas tvåfaktorer vilka även ses som förutsättningar för ett flexibelt inköpsarbete. Dessa ärleverantörsrelation och informationsdelning mellan försörjningskedjans aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)