Event i butik - En studie om butiken som ett upplevelserum för att skapa varaktiga konkurrensfördelar genom event samt kundrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problemformulering: Butiken kommer i denna uppsats ses som en plats för event och inte endast som en plats för försäljning. Vi kommer därför att bidra med att se om event i butik kan skapa varaktiga konkurrensfördelar genom att engagera kunden i butik och i samband med detta även skapa kundrelationer. Syfte: Syftet är att ur ett företagsperspektiv beskriva och analysera om butiken som ett upplevelserum kan skapa varaktiga konkurrensfördelar genom event samt kundrelationer. Metod: Explorativ ansats genom kvalitativa intervjuer med ledande personal från butikerna Åhléns och Make Up Store, centrumledare för Söderpunkten samt en professor inom medie- och kommunikationsvetenskap och ett event företag. Därefter har intervjuer kompletteras med observationer på butikerna Åhléns, Mango och Coop Forum. Resultat: Resultatet ur analysen visar på att event är ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter och skapa känslomässiga band till sina kunder, som i sin tur kan skapa varaktiga konkurrensfördelar då kunderna får en relation till butiken. Utifrån de värden som analysen har gett uppvisas även att butiken går att ses som en plats för upplevelser. Dock bör företag vara uppmärksamma på risker med event i butik. De bör ha i åtanke att försäljningen kan minska under eventet och att man bör planera så att eventet utförs på en plats i butiken som inte stör de kunder som inte vill delta. De bör också ha i åtanke att vägleda kunden i vad som ska hända för att minska förvirring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)