Om och hur används de klassiska folk- och konstsagorna i dagens förskola och lågstadium? : en jämförande undersökning om hur användandet av klassiska sagor förändrats genom åren och vilken funktion de fyller idag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

Sammanfattning:

Min studie har varit fokuserad på de klassiska sagorna och dess vara eller icke vara i 2000-talets skola och förskola. Arbetet har gått ut på att undersöka om pedagoger idag använder sig av klassiska sagor i sin undervisning och hur motiveras i så fall användandet.

Metoden jag valt att använda mig av är strukturerade intervjuer med fyra oberoende pedagoger – två förskollärare och två lågstadielärare. De artefakter jag hade med mig vid intervjuerna var endast papper och penna då jag inte ville att det skulle bli en orättvis bedömning vid utskriften – detta för att två av intervjuerna gjordes på telefon och inspelning inte var möjlig.

Mitt syfte med min studie har varit att undersöka om det går att använda de klassiska sagornas innebörd och betydelse i dagens pedagogiska verksamhet eller om dessa gamla sagor tjänat ut sitt syfte.

Utifrån mitt syfte har jag tagit fram tre frågeställningar som legat till grund för arbetet med studien:

1. Om och Hur arbetas det med klassiska sagor i dagens förskola och lågstadium?

2. Finns det en medveten tanke bakom arbetet med sagorna och i så fall hur motiveras användandet?

3. Vilka olika synsätt har det funnits runt klassiska sagor genom tiderna och hur ser vi på dessa sagor idag?

Resultatet blev ett betydligt bättre resultat än jag hoppats på och det visade att den klassiska sagan fortfarande har en plats i dagens undervisning men att arbetet med sagorna anpassas efter pedagogens eget syfte. Det personliga intresset var av stor vikt för de intervjuade respondenterna. Signifikant för de fyra respondenterna var att sagorna använts bland annat till att stärka elevernas självkänsla och det egna jaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)