"Vilse i friheten" : Kommunikationens betydelse i en organisationsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: I vår samtid sker förändringar mer frekvent än någonsin och vissa menar att ett företags överlevnad beror på hur pass flexibla de lyckas vara och bemöta dessa ständigt fluktuerande krav från omvärlden. Idag lyckas enbart en tredjedel av företag med sina förändringsarbeten. För att möta den framtid vi står inför ser vi att det krävs mer förståelse för att lyckas anpassa sig till en föränderlig värld. Vårt syfte med denna studie är att bidra till förståelse för kommunikationens betydelse i en omorganisation utifrån medarbetarnas perspektiv. Syftet är tänkt att uppnås genom att studera ett specifikt fall där en omorganisation nyligen genomförts. På så sätt har vi kunnat studera specifika upplevelser i dess sociala kontext. Det specifika fallet som studerats är en HR-avdelning på IKEA där en enkät, åtta intervjuer samt två observationer har genomförts. Studien följer därmed ett kvalitativt tillvägagångssätt där en abduktiv ansats har tillämpats som innebär att vi har rört oss emellan empiri och teori för att finna svar på vår forskningsfråga. Denna växelverkan har präglat vår arbetsgång genom studien. Våra slutsatser utgår från tre teman; tvåvägskommunikation, osäkerhet och organisationskultur, och som vi använt i vår empiri och tolkning. Vår studie visar att individers personligheter påverkar behovet av kommunikation vilket i sin tur påverkar en omorganisations framgång. Frihet och vilsenhet tycks vara två vitt skilda upplevelser som framkommit under studien. En upptäckt som vi har gjort är att kommunikation tycks påverka effektiviteten i en förändringsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)