STEREOTYPHOT OCH KÖNSSKILLNADER I POLITISK KUNSKAP En experimentell studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Runt om i världen visar forskning att kvinnor presterar sämre än män på politiska kunskapstest. Denna uppsats undersöker huruvida stereotyper är en bidragande förklaringsfaktor till det existerande könsgapet i politisk kunskap. Genom en experimentell metod testas teorin stereotyphot, vilken innebär att när en individ påminns om negativa stereotyper kopplad till hens sociala identitet försämras prestationen, samt teorin stereotyplyft vilken innebär att den icke-stereotypiserade gruppens prestation förbättras.För att pröva om stereotyphot/lyft påverkar politisk kunskap varieras en informationstext på tre sätt 1) det finns ingen könsskillnad i politisk kunskap, 2) män har högre politisk kunskap och 3) kvinnor har högre politisk kunskap. Därefter besvarar deltagarna politiska kunskapsfrågor.Sex hypoteser testas, den första att män presterar bättre än kvinnor på politiska kunskapstestet. De övriga hypoteserna varieras utifrån att män och kvinnor förväntas reagera olika på stereotyphot/lyft vilket antas påverka resultatet på politiska kunskapstestet olika.I linje med tidigare studier visar resultaten i uppsatsen att män presterar bättre än kvinnor på det politiska kunskapstestet. Informationstexten har ingen signifikant effekt på politiska kunskapstestet, dvs. texten påverkar inte prestationen, dock signifikant på specifikt ett kunskapsområde: sakkunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)