Hållbarhetsredovisning –Vad utmärker hållbarhetsrepporteringen hos företag med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Hållbarhetsredovisning – Vad utmärker hållbarhetsrapporteringen hos företag med lång erfarenhet avhållbarhetsarbete?· Bakgrund och problemdiskussion: Under flera decennier har hållbarhetsfrågor haft en stor påverkan påsvenska företag. Eftersom finansiella siffrorna anses inte vara tillräckliga vid framtagande av företagensresultat. Det är mot denna bakgrund som Förenta Nationen (FN) belyste hållbarhetsfrågan och därmedtilldelat ett uppdrag som skulle genomföras av Världskommission i slutet av 1980-talet. Debatten ominförandet av EU-direktivet som införs första juni 2016 har uppmärksammats framförallt inom svensktnäringsliv då förslaget ska omfatta ca 2000 företag som i sin tur ska uppfylla ett minimum krav enligtsvensk lagstiftning. Företagsnätverket CSR Sweden ser detta förslag som en mindre revolution.· Problemformulering: Införandet av direktiv 2014/95/EU 2017 innebär att långt fler svenska företagkommer behöva upprätthålla en hållbarhetsredovisning, samtidigt som ett antal företag ska förmedla ickefinansiellinformation och upplysningar av mångfaldspolicy i hållbarhetsrapporterna. Hur väl förberedda ärsamtliga företag inför nya rapporterings förändringar och finns det faktorer som är viktiga att ta hänsyn till?· Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka vad som utmärker hållbarhetsrapporteringenavseende företagens långa erfarenhet. Författarna vill även ge läsaren förståelse för vad som utmärker dessaerfarna företag och vilka faktorer som anses viktiga för att upprätta en god hållbarhetsrapport.· Avgränsningar: Hållbarhetsredovisning behandlar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Irapporten undersöks de sociala och miljömässiga aspekterna inom hållbarhetsredovisning. Författarna hardäremot valt att bortse från den ekonomiska aspekten inom hållbarhetsredovisning. Denna avgränsning hargjort det möjligt för författarna att djupare studera företagens sociala och miljömässiga aspekter.· Metod: Rapporten är en kvalitativ studie av både sekundär- och primärdata. Författarna har intervjuatnyckelpersoner inom samtliga företagens hållbarhetsavdelningar. Företagen har fått utmärkelser för “bästahållbarhetsredovisning” under de senaste fyra åren, ett pris som FAR årligen delar ut. I studien analyserasäven företagens hållbarhetsrapporter för de senaste fyra åren för att finna mönster i vad som utmärkerhållbarhetsredovisningen.· Slutsats: Slutsatsen visar att det finns flera faktorer som företag ska ta hänsyn till för att upprätta en godhållbarhetsrapport. Utmärkande faktorer för samtliga företag är att vara transparent, integritet, öppenhet,kontinuitet, relevant information och ständiga förbättringar. Dessa faktorer anses vara det som skapar värdeför företagen.· Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant att forska vidare om övergången från G3 till G4och EU-direktivets påverkan på företagen. En framtida studie skulle även kunna vara att undersöka ifallföretag som bortser från en separerat hållbarhetsrapport och istället inför integrerad rapport för hållbarhetsochårsredovisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)