Barn ritar väl ändå! : en undersökning om förutsättningar för bild- och formverksamhet för yngre barn i skola och fritidshem

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Författare: Ann-louise Järvklo; [2010]

Nyckelord: Skapande verksamhet; Skola; Fritidshem;

Sammanfattning:

Den här uppsatsen handlar om förutsättningar för skapande verksamhet för barn i årskurs 1 och 2 samt på fritidshem i Stockholmstrakten. När och hur används skapande verksamhet? Bilder i skolan tillverkas exempelvis med olika syften, dels för att illustrera berättelser eller som hjälp att lättare förstå basämnen. Eget skapande, mest i form av teckning används som något att göra i väntan på att lärare ska komma eller för att vänta in kamrater som ska bli klara med skoluppgifter. Vilka möjligheter finns det för skapande verksamhet under dagen i skola och fritidshem? Min frågeställning har varit vilka förutsättningar som finns för bild- och formverksamhet i barngrupperna. Ett syfte har varit att kunna relatera till min egen situation som pedagog. Resultatet visade att pedagoger är intresserade av att bedriva bild- och formverksamhet med barnen om de så kallade ramfaktorerna medger detta. Speciellt på fritidshemmet gäller idag stora barngrupper för en liten personalgrupp, vilket gör mindre förutsättningar för bild- och formverksamhet. En viktig förutsättning är också att pedagogerna har kunskaper i ämnet. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod med fallstudier genom intervjuer av fem pedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)