Punky Reggae Party. : Ideologisk och musikalisk jämförelse av reggae och punk.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Linus Kallin; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Kallin, Linus. Punky Reggae Party. Ideologisk och musikalisk jämförelse av reggae och punk. C-uppsats Uppsala universitet, 2011.

ABSTRACT

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för musikstilarna reggae och punk och deras respektivesubkulturer. Detta genomförs genom att utforska deras ideologier och se hur dessa speglar sig imusiken för att sedan jämföra och analysera dem med fokus på klass och ras. Uppsatsens fokusligger på musikerna och musiken snarare än andra delar av subkulturen.Den störta likheten mellan de båda subkulturerna var motståndet mot överheten. Dettaspeglar sig i deras kläder, attityd och musik på mer eller mindre subtila sätt. De var även mycketmer klass- och rasmedvetna än de flesta andra populärmusikgenrer och subkulturer vid denna tid.Båda var relativt enkla att spela och således anpassade för folk utan lång musikalisk utbildning.Det som skiljer dem är främst musiken. Reggaens disciplinerade, bakåtlutade gung motpunkens frenetiska, spretiga skrammel. Av olika anledningar sågs genrerna som tydligt ”svarta”respektive ”vita”. Även religionens roll i subkulturen är en stor olikhet då reggaen ofta var tungtreligiös medan punken snarare var irreligiös.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)