Samband mellan genus, ledarskap, personlighetsdrag i Big-Five-Inventory och social önskvärdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med föreliggande kandidatuppsats var att undersöka hur studenter från Lunds Universitet skattar sina egna personlighetsdrag, tolerans för en chefs personlighetsdrag samt undersöka effekten av social önskvärdhet. Studien gick även ut på att studera eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Forskningsmetoden var en enkätstudie och vi använde ett bekvämlighetsurval då vi samlade in data. Sammanlagt deltog 45 kvinnor och 49 män i undersökningen. Enkäten bestod av självskattningstestet Big-Five-Inventory där deltagarna skattade toleransen för en chef och sig själva. De fick även svara på vilket kön de tänkte att chefen de skattade hade. I andra delen använde vi oss även av frågeformuläret “The Revised Self-Monitoring Scale” (RSMS) som behandlar mått på social önskvärdhet. I vår studie utgick vi från teorier och tidigare forskning om ledarskap, könsroller, Big-Five-teorin samt social önskvärdhet. I vårt resultat kunde vi utläsa att majoriteten av deltagarna tänkte på en man då de skattade chefen. Vi kunde även se att social önskvärdhet korrelerade positivt med personlighetsdragen extraversion, samvetsgrann och öppen i deltagarnas självskattningar. En slutsats som kunde dras var att kvinnor, oavsett om de skattar sig själva eller en chef, tenderar att skatta signifikant högre än män i personlighetsdragen öppen och samvetsgrann.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)