The EU treaty-making competence in relation to Kosovo

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Stabiliserings- och associeringsprocessen är EU:s politiska ramverk för länderna på västra Balkan. EU anser att regionen har en framtid inom unionen och sju av länderna i regionen anses vara potentiella kandidater för EU-medlemskap. Det mest centrala instrumentet är ett så kallat associerings- och stabiliseringsavtal, vilket EU och dess medlemsstater har upprättat med samtliga av de berörda länderna på västra Balkan, utom i fallet med Kosovo. Sett i ljuset av avsaknaden av kontraktsmässiga relationer med Kosovo i formen av ett stabiliserings- och associeringsavtal, avser förevarande uppsats att undersöka huruvida detta är ett resultat av att EU inte är behörig. Syftet är även att se vilka effekter detta får för EU i allmänhet och i dess relationer med Kosovo. Genom ledning av grundläggande principer i internationell institutionell rätt samt av relevant EU-rätt går det att konstatera att det finns rättslig grund för upprättandet av ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo. Dock skulle ett praktiskt genomförande av en sådan handling till viss del motarbetas av faktorer som inte i direkt mening går att hänföra till avtalet som sådant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)