Turism som kulturförmedling : En kvalitativ studie av samisk kulturturism

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Turismen är en av världens största och mest expansiva branscher. Intresset för kulturturism har ökat under de senaste årtiondena och turisternas efterfrågan på upplevelser som involverar ursprungsfolk växer. På många håll i världen är det västerländska turistföretag som ställer villkoren för hur denna kulturförmedling ska se ut. Detta medför att en stereotyp och missvisande bild av ursprungsfolk många gånger bibehålls, vilket får negativa följder för ursprungsgrupperna. Andra följder av turismens expansion är exempelvis tvångsförflyttningar av ursprungsbefolkningar. Åtminstone tidigare var förhållandena liknande för Sveriges ursprungsfolk - samerna.

I denna uppsats intervjuas fem samer, som på olika sätt arbetar med samisk turism och kulturförmedling. Syftet är att undersöka deras syn på samisk kulturturism, både i relation till det samiska samhället och till samhället i övrigt. Jag vill ta reda på vilka möjligheter och risker informanterna anser att samisk turism kan medföra för det samiska samhället. Informanternas syn på och erfarenheter av makt och kulturförmedling belyses. Frågor kring turism och autenticitet ventileras. Med historiska skeenden och teoretiska diskussioner som bakgrund diskuteras uppsatsens empiriska del.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)