Styrningsmetod & Ledarskap : Inom budgetstyrda och budgetlösa banker

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att studera banker som utövar traditionell budgetstyrning och banker som har frångått budgetering. Studien undersöker alternativa styrningsmetoder som kan tillämpas vid en budgetlös styrning och hur det kommer sig att traditionell budget utövas trots deras kritik. Dessutom analysera hur ledarskapet ser ut beroende på metod som utövas. Centraliserade organisationer fattar beslut på högre nivåer, medan decentraliserade organisationer har beslutsfattande och ansvar på lägre nivåer, närmare kunden. Organisationsstrukturen påverkar styrningsmetoden på så sätt att: Bankkontoren inom centraliserade organisationer har möjlighet att ta beslut som berör det enskilda kontoren, inom givna ramar. Decentralisering möjliggör för bankkontoren att arbeta mer självständigt. Studien visar att alternativa metoder banker arbetar med är exempelvis att bankkontoren upprättar egna verksamhetsplaner. Därefter involveras medarbetarna genom att de utformar sina handlingsplaner utifrån verksamhetsplanen. Målen ska vara mätbara, realistiska och nåbara, samt upprättas i nyckeltal. Metoden möjliggör för kontoren att anpassa sig efter den lokala marknaden. Budget är användbar för att se organisationens resultat, fungerar som ett verktyg för att uppnå de långsiktiga målen och upprättas för koncernledningen och VD. Det framkommer i studien att budget brukar stämma in och ger tydliga ramar att förhålla sig till. Budget motiverar medarbetarna till att arbeta mer effektivt och ger en känsla av trygghet. Studien framhäver tre distinkta ledarskapsstilar; Transformativt-, det ”Tjänande” ledarskapet (Servant leadership) och Autentiskt ledarskap. Där två av dem tillhör det etiska ledarskapet och den tredje anses vara önskvärt och effektiv. Det framkommer att budgetstyrda bankkontor utövar det ”tjänande” ledarskapet och transformativt ledarskap inom budgetlösa kontor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)