Fyra timmar för att omvandla en negativ person till en positiv? : anställdas upplevelser av utbildning i medarbetarutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Titel: Fyra timmar för att omvandla en negativ person till en positiv? – Anställdas upplevelser av utbildning i medarbetarutveckling.

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

 

Författare: Maria Johansson & Hanna Öberg

 

Handledare: Per-Arne Wikström

 

Datum: 2011 – Maj

 

Syfte: Projektet ”Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg” är ingången till denna uppsats. Det är ett projekt som ägdes av Region Gävleborg och skapades för ”att samordna samhällets insatser för att motverka de negativa följderna av höstens snabba konjunkturnedgång” och målgruppen var företag där det fanns risk för varsel eller där man hade varslat personal. Det fanns ett behov av 11 000 utbildningsplatser i de 144 företag som deltog. Vårt syfte är att beskriva samt utvärdera hur anställda på Eco-log upplever utbildningen i medarbetarutveckling och hur den påverkat deras arbetssituation. 

 

Metod: Vi har arbetat utifrån ett kvalitativt angreppssätt och har samlat in data genom ett induktivt arbetssätt. Informationen som samlats in utgör grunden för analysen och slutsatsen. Empirin är insamlad i form av sex personliga intervjuer, en med platschefen och fem med medarbetare på ett företag som deltog i projektet. Valet av teorier grundas på teman som utkristalliserades under de intervjuer vi genomfört som vi anser visades samt syftet med utbildningen.

 

Resultat & slutsats: Resultatet av utbildningen i medarbetarutveckling är att de medarbetare vi intervjuat är nu mer medvetna om den positiva feedbackens betydelse. Trots att utbildningen var kort har det ökat anställdas medvetenhet av vikten av kommunikation och feedback.

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att resultatet från denna studie kan användas som en grund för en kvantitativ studie på företaget. Man skulle kunna formulera frågor i en enkät utifrån denna studie.  I den kvantitativa studien skulle man dels kunna undersöka behovet av sådana här utbildningar samt om företagsledare anser att personalen behöver lära sig så kallade mjuka värden. Ett annat förslag är att utöka utvärderingen med andra företag och jämföra anställdas upplevelser mellan företagen.

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är att vi beskriver medarbetares upplevelser av en relativt kort utbildning men som syftar till att utveckla de så kallade mjuka värdena hos medarbetare. Vårt bidrag är att vi beskriver att korta utbildningar kan ge effekt. Trots att utbildningen var kort fick medarbetarna upp ögonen och blev medvetna om att kommunikation och feedback är viktigt. Uppsatsen kan vara ett stöd för företag och projekt som ska kompetensutveckla och kan ge viktigt information.

 

Nyckelord: Feedback, kommunikation, förändring, företagskultur samt medarbetarutveckling.

 

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)