Varför startar inte fler unga företag? : En studie i vilken grad faktorer i samhället utgör hinder för unga i valet att starta företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik; Högskolan Dalarna/Entreprenörskap och innovationsteknik

Sammanfattning: I dagens samhälle får småföretagen allt mer fokus där entreprenören blir en viktig aktör. Entreprenören bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, sociala- och ekonomiska strukturer. Sverige har få entreprenörer sett till resten av världen och den typiska entreprenören utgörs av en man i 35-54 års ålder. Den grupp där det finns minst entreprenörer är bland ungdomar, där bara 3 % av den yngre befolkningen är entreprenörer. Detta trots att flera undersökningar visar att yngre är mer intresserade av att starta företag än äldre individer. I denna studie har det använts enkäter för att undersöka vilka faktorer unga upplever som hindrande för att starta företag. Där ingick faktorer från både individens omgivning och personliga faktorer som individen själv besitter. Enkäterna besvarades av sistaårselever på gymnasiet. Tanken med studien är att öka förståelsen till varför inte fler unga startar företag idag. Resultatet av studien visade att större delen av ungdomarna upplevde de flesta av de undersökta faktorerna som hindrande men i varierande grad. Främst var det den personliga drivkraften och bristen på tid som var de största hindren varför de inte startade företag. Ungdomars omgivning kom däremot längst ner på deras lista över hindrande faktorer, där majoriteten av ungdomarna inte upplevde sin omgivning som speciellt hindrande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)