Individanpassad Marknadsföring -Uppskattat eller ett hot mot konsumenters integritet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Individanpassad Marknadsföring- Uppskattat eller ett hot mot konsumenters integritet?

Seminariedatum: 2016-01-15

Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 hp

Författare: Sofie Berggren, Anna Hallner och Yasmine Ströberg

Handledare: Magnus Lagnevik

Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, CRM, köpbeteende, integritet, Facebook

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur konsumenter ställer sig till individanpassad marknadsföring på Facebook och hur det påverkar deras köpbeteende online. Studien fokuserar på konsumenternas attityder, preferenser och beteenden då de exponeras för den personligt riktade reklamen.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod där undersökningen omfattas av primärdata från fyra semi-strukturerade fokusgrupper och sekundärdata främst hämtad från vetenskapliga artiklar. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning inom ämnena CRM, konsumenters köpbeteende och personlig integritet.

Empiri: Empirin bygger på diskussioner från fyra fokusgrupper med sammanlagt 20 deltagare, både kvinnor och män i olika åldrar, varav alla är aktiva användare av det sociala mediet Facebook.

Resultat: Studien visar att individanpassad marknadsföring på Facebook upplevs positiv när den lyckas matcha individens preferenser och kan då leda vidare till köp. Detta gäller främst för den yngre generationen då de är mer impulsiva i sitt köpbeteende online, medan den äldre generationen generellt inte gillar annonsering på sociala medier. Irritation kan byggas mot företag om de inte är noggranna med sin kundanalys och annonserar irrelevanta produkter eller sådant som redan är köpt. Vidare visar undersökningen att majoriteten inte känner sig oroade över sin personliga identitet på Facebook även om vissa kan tycka det är otäckt att det sociala mediet har kännedom om en.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)