Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sammanfattning: Kyrkogårdsförvaltningar i Sverige står inför ett generationsskifte när fyrtiotalisterna i allt snabbare takt avgår med pension. Det nämns att 52 % av de som är ledare idag inom kyrkogårdsförvaltning, kommer att pensioneras inom 5 år. Idag finns det unga landskapsingenjörer som har kompetens inom området men har kort yrkeserfarenhet. Det finns redan unga landskapsingenjörer som arbetar inom begravningsverksamheten i en ledande roll. Movium partnerskap arbetar med ett mentorprojekt inom kyrkogårdsförvaltning med syftet att stärka kontakterna mellan erfarna och nya ledare på olika nivåer i deras yrkesliv. Grundtanken är att den som är ny som ledare i branschen ska kunna vända sig till en personlig och erfaren kontaktperson med sina frågor och funderingar.Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur relativt nyexaminerade landskapsingenjörer upplever sin roll som ledare inom begravningsverksamheten och hur dessa organisationer fungerar. Syftet är även att undersöka vad det nya mentorprojektet kan göra för skillnad för varje enskild person som har en ledande roll inom begravningsverksamheten.En kvalitativ undersökning har gjorts genom telefonintervjuer. Informanterna är landskapsingenjörer i en ledande roll vilket innefattar arbetsledare eller chef och alla är relativt nya i sin befattning. Undersökningen visar att många är positiva till generationsskiftet som kommer. Genom att många går i pension inom kort tid ger detta generationsskifte en möjlighet att införa en förändring om den nya generationen är tillräckligt stark. Det som upplevdes som negativt var att många år av erfarenhet försvinner på en gång.Mentorskapsprojektet som Movium arbetar med upplevs som positivt. Det är ett bra sätt att förmedla kunskap mellan förvaltningarna och den kunskapsbrist som uppstår vid generationsskiftet kan minskas med hjälp av en mentor.Begravningsverksamheten är inte vinstdrivande, vilket skapar en lugnare arbetsmiljö för en ledare att arbeta i. Dock försvinner en drivkraft inom organisationen när ingen vinst behöver redovisas. Begravningsverksamheten kan tvingas motivera sin personal mer när lönsamhet inte är ett mått på framgång. Organisationen upplevs som trög då processerna är långa innan ett beslut kan fattas.Den förändring som generationsskiftet kan leda till är effektivisering inom organisationen med hjälp av personer med bra utbildning och ett stort intresse för kyrkogårdsförvaltning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)