"Jag fick en beställning: ´Jag vill hitta mig själv`" - Behandlares upplevelser av hur sexuella övergrepp påverkar den utsattes respektive behandlarens identitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av hur
identiteten påverkas hos vuxna individer som utsatts för sexuella övergrepp,
samt hur identiteten hos behandlare påverkas av att arbeta med denna
klientgrupp. Åtta behandlare i Sverige och Nederländerna intervjuades utifrån semistrukturerade intervjuer. Tematisk analys användes som metod, utifrån en existentiell hermeneutisk ansats. Studiens resultat visar, analyserat med existentiella teorier, att sexuella trauman hade en tydlig påverkan på identiteten. Den utsatte tycktes uppleva en förändring i känslan av att vara sig själv, värdering av sig själv, trygghet, världsbild, trosuppfattning, mening i tillvaron och sociala relationer. Känslan av att vara en sammanhängande individ, att ha kontinuitet i livet och att tro på en framtid, var andra aspekter på identitet som förändrades efter övergreppen. Att lägga bort skulden från sig själv, värdera sig själv högre, integrera traumat med resten av livsberättelsen, ha en tydlig världsbild eller trosuppfattning, ha en gemenskap, samt att se traumat som en öppnare till nytt hopp, livsinriktning och mening i tillvaron, är faktorer som tycktes kunna hjälpa den utsatte att utveckla en ny sund identitet. Behandlarna upplevde en personlig förändring i världsbild och en ökad längtan efter att vara en röst för sina klienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)