Analys av underhållsprocessen för truckdäck i Aitikgruvan : Nulägesbeskrivning och RAMS-analys

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik; Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

Sammanfattning: Boliden Mineral AB är ett metallföretag som producerar metaller för det moderna samhället. Företaget har två dagbrottsgruvor belägna i Aitik strax utanför Gällivare i norra Sverige, varav en är landets största dagbrott. Stora gruvtruckar av två olika modeller transporterar malm från gruvan till anrikningsverket där koppar och andra metaller utvinns. Truckarna utgör en viktig del av logistiken som influerar den totala produktiviteten i verksamheten. Skadade truckdäck har visat sig vara en av de största orsakerna till tillgänglighetsförluster för truckarna. Studiens syfte var att skapa en nulägesbeskrivning gällande underhållskedjan av skadade truckdäck i företaget samt ge förslag på förändringar av däckunderhållet för att förbättra tillgängligheten på truckarna genom att minska nedtiden för däckskador. Intervjuer med inblandade personalgrupper i underhållskedjan samt analyser av underhållsdata ligger till grund för resultatet i studien. En RAMS-analys utfördes för att finna felorsaker i underhållskedjan som bidrar till lägre driftsäkerhet av gruvtruckarna med avseende på däckskador. RAMS-analysen påvisade att de flesta flaskhalsarna i underhållskedjan finns inom området underhållssäkerhet, vilket innebär att underhållsorganisationen reagerar för långsamt för att underhållet ska kunna bedrivas optimalt. Däckunderhållet tar generellt för lång tid i förhållande till de ideala feltider som vore möjliga att uppnå för båda truckmodellerna. Tillräcklig utbildning för att bedömma skadade truckdäck saknas stora delar av dygnet, resursbrist kan förekomma i truckverkstaden samt otydliga direktiv råder mellan arbetsgrupper hur kommunikationen skall förmedlas vilket förlänger nedtiderna. I syfte att optimera underhållssäkerheten bör tydliga rutiner mellan arbetsgrupperna skapas, vidare bör utbildningen utökas till berörda arbetsgrupper vilket innebär att bedömning av däckskador kan ske oavsett tid på dygnet. Arbetsfördelningen för de inblandade arbetsgrupperna bör omfördelas för att skapa en mer effektiv underhållskedja. Utifrån funktionssäkerheten visade studien att den nyare truckmodellen har större problem med däckskador än den äldre truckmodellen. Av de truckdäck där drifttiden analyserats visade sig ett av däckmärkena ha för korta drifttider jämfört med Bolidens internt uppsatta gränsvärden. Underhållsmässigheten visade att den nyare truckmodellen är svårare att underhålla eftersom komponenterna är större samt att utrustning saknas för att utföra fler än ett däckbyte samtidigt. I övrigt har Boliden två olika avtal gällande däck och studien presenterar förändringar i dessa som möjliggör att företaget ska kunna höja tillgängligheten. För att kunna göra bättre kartläggningar och analyser om underhållskedjan utifrån underhållsdata kring däckskador på truckarna bör företaget skapa bättre rutiner för inrapportering och dokumentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)