”Det kan inte vila på mig att klara allting själv” Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande : Några elevers erfarenheter av att använda alternativa verktyg i sitt lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad förståelse för erfarenheter av att använda alternativa verktyg hos elever med dyslexi. Studien som är en kvalitativ undersökning bygger på intervjuer av tre elever. Utifrån deras berättade erfarenheter har berättelser skapats. De har sedan analyserats med utgångspunkt i den sociokulturella teorin och resultatet har avslutningsvis diskuterats i relation till tidigare forskning.

Resultatet av studien visar att elever, med hjälp av alternativa verktyg, artefakter, kan klara av det som ligger utanför deras förmåga. Verktygen används när eleverna behöver stöd i sitt lärande när det gäller att läsa och skriva. För att kunna använda verktygen på bästa sätt är både eleverna och lärarna i behov av handledning och tid för implementering.

Elevens självbild spelar stor roll för deras villighet att använda alternativa verktyg. Eleverna menar att det skulle kännas bättre att använda verktygen om lärarna informerar alla elever i klassen om dyslexi och hur de alternativa verktygen kan stödja elever med funktionsnedsättning i deras lärande.

Denna studie kan bidra med förståelse för hur viktig lärarens samtal- och handledningsroll är när det gäller elevens användande av alternativa verktyg. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)