MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction, ett effektivt verktyg mot stress-, ångest- och depressionssymtom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Stress-, ångets- och depressionssymtom är ett ökande samhällsproblem i Sverige. Dessa symtom förekommer både hos patienter med psykiska och somatiska sjukdomstillstånd. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är en metod/ program som idag används som komplementär behandling inom olika områden i hälso- och sjukvården. Syftet är att belysa om och vilka effekter som kan ses hos personer med stress-, ångest- och depressionssymtom vid behandling med MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction. En litteraturstudie med analys av nio vetenskapliga artiklar utfördes. Alla artiklarna är kvantitativa och kvaliteten sträcker sig från medel till hög. Positiva effekter på en eller flera av ovanstående symtom påvisades i samtliga artiklar efter behandling med MBSR. De positiva effekterna visade sig även hålla i sig vid långtidsuppföljning. MBSR-behandling kan således fylla en plats inom den moderna sjukvården som ett komplement till sedvanlig behandling. Dels med tanke på den ökande psykiska ohälsan i Sverige men även det faktum att programmet tycks ha få eller inga biverkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)