Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. ISverige dödas cirka 13 kvinnor per år av en nuvarande eller tidigare manlig partner och oftahar kvinnorna utsatts för upprepat våld under en längre tid innan våldet fick en dödlig utgång.Hälso- och sjukvården kan vara den enda myndighet som en våldsutsatt kvinna är i kontaktmed vilket påvisar att sjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka våldsutsatthet.Utbildning om våldsutsatta kvinnor är en avgörande faktor för att sjuksköterskan ställerfrågan om våld. Syftet med studien är att beskriva barriärer till att kvinnor inte tar sig ur envåldspräglad relation. I studien tillämpas en kvalitativ innehållsanalys av åtta styckensjälvbiografier för att skapa en förståelse och en nyanserad bild av de barriärer en våldsutsattkvinna kan stå inför. Fem teman med barriärer till att våldsutsatta kvinnor inte tar sig ur envåldspräglad relation framkom i studien. Det första temat hotbilden innefattar kategoriernauttalade hot och outtalade hot. Det andra temat överlevnadsstrategier består av kategoriernaanpassning, normalisering och att inte kunna identifiera våld och utsatthet. Det tredje tematemotionella faktorer utgörs av kategorierna skam och skuld, självkänsla, hopp och kärlek,empati och beroende. Det fjärde temat är fysiska faktorer som innefattar kategorin utmattning.Det femte temat är yttre faktorer som innefattar kategorierna misstro och att leva upp tillkvinnorollen. Kunskap om de barriärer en våldsutsatt kvinna kan stå inför ger sjuksköterskanökade möjligheter till att kunna hjälpa kvinnan till att identifiera våldet och stödja henne tillatt ta sig ur en våldspräglad relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)