Handledning – kan den stärka och utveckla ledarskapet?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Handledning och dess effekter har tidigare belysts inom såväl utbildnings- som yrkesprofessionellasammanhang. Handledning innebär reflektion över personligt upplevda arbetsrelaterade situationeroch tidigare forskning inom området har visat att handledning kan stimulera till professionell ochpersonlig utveckling. Vid bearbetandet av reflektioner i handledningen kan Orlandos omvårdnadsteoriutgöra en lämplig grund. Teorin är en interaktionsteori, vilket innebär reflektion över vad som händer idet enskilda mötet mellan sjuksköterska-patient och den grundar sig på frågor som berör upplevelse,tanke, känsla och handling. Reflektion är ett centralt begrepp även i handledningsprocessen ochlikartade frågor bearbetas i mötet mellan handledare-handledda och kan väckas i mötet mellan chefmedarbetare.Syftet med detta arbete var att belysa huruvida handledning kan utgöra ett redskap somstärker och utvecklar ledarskapet hos första linjens chefer. Metoden som använts är litteraturstudie ochsju kvalitativa artiklar har utgjort underlaget. Efter granskning och analys av artiklarna synliggjordes iresultatet fyra gemensamma teman, vilka sorterades under rubrikerna: stöd, professionell utveckling,personlig utveckling och organisationens betydelse. Det framkom att om chefer genom handledningfår möjlighet att reflektera över sig själva i yrkesrollen, så kan handledning utgöra ett stöd, men ocksåbidra till upplevelse av professionell och personlig växt. Stöd från överordnade chefer ochorganisationens syn på handledning har liksom relationen mellan handledare och handledda storbetydelse för en gynnsam process. Kombinationen av stöd tillsammans med handledarens förmåga attstimulera till en utvecklande process är avgörande för resultatet.Konklusion: Om chefer genom handledning kan tillägna sig ett redskap som gör att de medvetetreflekterar över dialogen med såväl medarbetare som kollegor och överordnade, kan det bidra till attstärka och utveckla ledarskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)