NPM och POST-NPM - idéer, argument och tankegångar i debatten : -En kvalitativ textanalys av tidningsdebatten

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Samuel Wandemo; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Forskning, myndigheter och undersökningar pekar idag på flertalet risker och problem med användandet av NPM metoder i den offentliga förvaltningen. Oro föreligger för att grundläggande värderingar förknippade med moderna demokratier och dess förvaltning som bland annat rättssäkerhet och olika former av etik samt mer generella värderingar riskerar att bli lidande. Vissa forskare tror även att detta lett till att ett POST-NPM nu skapats. Den här uppsatsen undersöker genom en kvalitativ textanalys den nuvarande tidningsdebatten (debattartiklar från 2013-2016). Om det där finns en debatt kring detta område och hur den ser ut, vilka idéer och argument/tankegångar som framkommer. Hur de bl.a. är kopplade till aspekter om legitimitet, rättssäkerhet, effektivitet och demokrati samt en delning mellan input och output fokus och om debatten pekar mot ett POST-NPM. Resultatet syftar även till att ge en ordnad framställning av debattens idéer, argument och tankegångar. Av resultatet framkommer att aspekterna diskuteras, men i olika utsträckning och ibland inte tar hänsyn till helheten eller detaljer samt att den ofta blir områdeslimiterad. Det framkommer även att debatten är output inriktad med flexibilitet och effektivitet i fokus, samt även vissa rättsliga aspekter. Debatten visar även tendenser mot ett POST-NPM men dock inte i någon kraftig eller renodlad form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)