Fotboll och Integration : En studie om tre invandrarungdomars berättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet

Författare: Andres Jorquera; [2008]

Nyckelord: Integration;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Trots att Sveriges befolkning består i dag av c:a 10% invandrare. Är det fortfarande svårt för många av dem att komma in i det svenska samhället i dag. Problemet med diskriminering bland invandrare i Sverige gör att många av de riskerar att hamna utanför samhällets kretsar. Trots detta problem har ett fenomen visat att invandrare kan integreras till det svenska samhället. Det här fenomenet är fotboll en sport som har visat sig vara ett viktigt hjälpmedel för integration av unga invandrarkillar i Sverige, enligt en undersökning som gjordes av Jesper Fundberg åt riksidrottsförbundet (2003). Det är också den här undersökningen som har gett mig iden till det här arbetet. Nämligen att undersöka orsakerna som unga invandrarkillar från Karlstad har när de väljer att spela fotboll och hur detta sport inverkar till deras integration. Till den här undersökningen har jag har använt mig av följande frågeställningar: Vad är orsakerna till att invandrarungdomar väljer fotboll före andra sporter och fungerar fotboll som en integrationsfaktor för invandrarungdomar. Nyckelorden som har använts till den här undersökningen är: invandrare, integration och fotboll. Metoden som använts till det här arbetet är kvalitativa intervjuer, vilket innebär att jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer för att besvara frågeställningarna till det här arbetet. Teorierna som har använts för att besvara frågeställningarna i undersökningen är integration, ekonomisk kapital, social kapital och habitus. I resultat delen kommer intervjuerna att redovisas i sin helhet där materialet sedan ska användas för att analysera undersökningen. Analysen visade att orsakerna till att unga invandrarkillar väljer att spela fotboll är tillgängligheten, gemenskapen och intresset som fotbollen har att erbjuda jämfört med andra sporter. Analysen har också visat att fotbollen fungerar som en viktig integrationsfaktorfaktor för invandrarkillar i Karlstad i dag. Detta har visat sig framförallt i form av vänskap och bekantskap mellan de unga invandrare och svenskar som spelar. Slutsatsen har visat att invandrarungdomarna från Karlstad känner sig mer integrerade i den svenska samhäller tack vare fotbollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)