Stress och patientsäkerhet - En litteraturstudie omsjuksköterskans arbetsmiljörelaterade stress och dess konsekvenser på patientsäkerheten i vården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Stress är i dagsläget vanligt och kan upplevas både som positiv och negativ. Stress kan uppstå från fysiska, psykiska och etiska faktorer. Kroppen kan hantera kortvarig stress, och negativa konsekvenser kan uppstå vid stresspåslag i längre perioder. Det är i dagsläget vanligt att personal inom hälso- och sjukvården har en ohälsosam arbetsbelastning och sjuksköterskeyrket är numera ett stressfyllt yrke. Patientsäkerhet inom vården innebär en frånvaro av skador som kan förebyggas och sjuksköterskan ska bedriva en god vård för att minimera avvikande händelser. Vid bristande patientsäkerhet kan vårdskada och vårdlidande uppstå. En vårdskada definieras som när en skada inom hälso- och sjukvården uppstår men som hade kunnat förebyggas, och vårdlidande när patienten upplever ett lidande relaterat till vården. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilka arbetsmiljörelaterade stressfaktorer den grundutbildade sjuksköterskan upplever och hur dessa kan påverka patientsäkerheten. Metod: En litteraturöversikt som innefattar tolv vetenskapliga artiklar, varav två är kvalitativa och tio är kvantitativa. De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades med en kvalitativ mall och de kvantitativa artiklarna granskades med en generell mall för vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades och resultatet sorterades i huvudkategorier och subkategorier. Resultat: Presenteras i två huvudkategorier, generell och personbunden stress, samt specifika stressfaktorer. Huvudkategorierna delades sedan in i subkategorierna generell stress, personbundna faktorer, arbetstider, arbetskrav, samarbete, arbetsrelationer och organisatoriska faktorer. Resultatet presenteras även tabell 1 med de avvikande händelser som identifierades, vilka delades in i kategorierna vårdskada och anmälan, omvårdnad och medicin, låg bemanning, och organisation. Slutsats: Stress har en stark koppling till ett försämrat patientsäkerhetsarbete. Även många identifierade stressfaktorer hade en koppling till varandra. Sjuksköterskan löper en risk att utföra undersökningar och behandlingar som leder till en vårdskada. Stress upplevs även när en vårdskada uppstår, vilket leder till en ond cirkel mellan stress och patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)