Skäl för avbrytandebeslut inom offentlig upphandling : Tillämpning och legala risker

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt

Författare: Samantha Jakobsson; [2016]

Nyckelord: Offentlig upphandling; LOU;

Sammanfattning:

Att en upphandlande myndighet väljer att avbryta en upphandling är inte ovanligt. Skälen varför en myndighet väljer att göra det är mycket varierande. Möjligheten för en upphandlande myndighet att avbryta en pågående upphandling finns dock inte stadgat i OU eller i bakomliggande direktiv. Enligt rättspraxis på området krävs att det föreligger sakligt godtagbara skäl för att en upphandling ska kunna avbrytas. Ett av syftena med framställningen är att försöka s kapa en klarhet i när sakligt godtagbara skäl anses föreligga och inte. Genom att studera både EU-praxis och svensk rättspraxis kan det konstateras att domstolarna i vissa fall, som vid bristande konkurrens, är enhälliga om att sakligt godtagbara skäl föreligger. I andra fall, t.ex. vid tidsbrist, kommer domstolar fram till olika domslut vilket tyder på att omständigheter i enskilda fall är av avgörande betydelse. Det är också svårt att dra några klara slutsatser från de rättsfall där sakligt godtagbara skäl inte ansetts föreligga. Vad som står i förfrågningsunderlaget angående avbrytande av upphandlingen synes inte spela någon roll vid bedömningen om sakligt godtagbara skäl föreligger eller inte. Det är inte heller lättare för en myndighet att avbryta en upphandling om skälen härför angetts i förfrågningsunderlaget eftersom domstolarna inte synes lägga någon vikt på om det står något om avbrytande i förfrågningsunderlaget.

Ett avbrytande av en upphandling medför en del risker som både leverantörer och myndigheter måste tänka på. De största rättsliga riskerna som föreligger är att en upphandlande myndighet, under en pågående överprövning, startar ett nytt upphandlingsförfarande som avser samma upphandlingsföremål eller ingår ett avtal med en leverantör. Vad som händer i situationer som dessa är inte helt klart och nya frågor uppstår istället.

Det finns skäl för ändringar vad gäller möjligheten att avbryta en upphandling och de rättsliga möjligheterna för leverantörer att tillvarata sin rätt när så sker. Självklart ska upphandlande  myndigheter kunna avbryta upphandlingar om det finns en risk att de inte kommer att kunna slutföra upphandlingen på ett tillfredställande sätt. Jag är dock av åsikten att vissa grunder för när ett sakligt godtagbart skäl föreligger tillämpas alltför strikt. Tillräcklig hänsyn tas inte till leverantörers intresse av att upphandlingen fortskrider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)