”And if you don’t have a family, where will you go?” -En kvalitativ studie kring barnens väg in i det ghananska samhället efter tiden på barnhemmet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur barnen på ett privat barnhem i Ghana ser på sinframtid. Syftet är också att undersöka hur socialarbetare tänker generellt kring barnsfrån barnhems möjligheter och svårigheter till att integreras i samhället. Defrågeställningar vi har för att nå vårt syfte lyfter hur barnen på ett privat barnhem serpå sina förutsättningar för framtiden, hur barnhem arbetar för att förbereda barn förlivet efter barnhemmen samt vilka möjligheter och svårigheter det finns för barn påbarnhem att bli en del av samhället. Vi spenderade fem veckor i Ghana där besökte vibarnhemmet Nyamekye. Vi genomförde åtta intervjuer; fyra med barn frånNyamekye, en med en ung man som tidigare i sitt liv bott på ett annat barnhem ochsedan tre med vuxna som arbetar med socialt arbete. Studiens teoretiska perspektiv ärsocialisation, symbolisk interaktionism, stigma och stämpling. Vi har använt oss avtidigare forskning, som behandlar stigma och integration för barn som växer upp påbarnhem. Intervjuerna transkriberades och översattes till svenska. Vi använde osssedan av en tematisk metod. De teman vi valde är utbildning, framtid och stigma. Vårtresultat och analys visade att barnen har en positiv syn på sin framtid och inte sernågra hinder för att bli en del av samhället efter barnhemmet. De professionella taladekring barnens framtid utifrån ett flertal svårigheter gällande avsaknad av familj ochstigma. De slutsatser som kunde dras var att de barn vi intervjuade och deprofessionella har helt olika bilder kring barns framtidsutsikter och möjligheter tillintegration. I Ghana ses barn på barnhem som en homogen grupp vilket kan påverkadem negativt i deras möjligheter att bli en del av samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)