Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Agneta Blomberg; [2017-08-15]

Nyckelord: chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

Sammanfattning: Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. För en ökad förståelse om hur arbetets organisering påverkar arbetsförhållanden är det av intresse att studera chefers strategier i organisering av arbete och hur det kan relateras till medarbetarnas välbefinnande. Syfte Studiens syfte är att ur ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv beskriva och förklara chefers syn på hur krav på flexibilitet påverkar organisering av arbete respektive medarbetares arbetsförhållanden och arbetsbelastning. Metod Halvstrukturerade intervjuer genomfördes under april/maj 2017. Via snöbollsurval samlades datamaterial in från första och andra linjens chefer. Materialet analyserades med latent tematisk innehållsanalys. Resultat Studiens resultat indikerar att arbetsförhållanden och arbetsbelastning påverkas av krav på flexibilitet. Rörliga mål och snabba omställningar påverkar både arbetsförhållanden och arbetsbelastning och bidrar till att arbetsprocesser upplevs otydliga. Trots att cheferna har inflytande på arbetets organisering upplevs det svårt att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö. Brister i organiseringen av strategiska mål och brist på organisatoriskt stöd anges som främsta orsaker. Cheferna anser det viktigt att finnas tillgängliga för sina medarbetare i frågor som rör välbefinnandet men menar samtidigt att det inte finns något naturligt forum för att prata om frågor som rör arbetshälsa. Slutsats Ur ett arbetshälsoperspektiv indikerar studiens resultat att ökade krav på flexibilitet kan ge upphov till diffusa gränsdragningar och tvetydigheter, vilket i sin tur ökar risken för instabila arbetsförhållanden och överbelastning. Genom att integrera frågor som rör välbefinnande och arbetshälsa med verksamheternas strategiska utvecklingsmål samt erbjuda chefer aktivt kunskapsstöd skapas förutsättningar för att stävja negativa effekter orsakade av höga krav på flexibilitet och effektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)