Sinnesmarknadsföring : En studie om hur IKEA tillämpar sinnesstimuli i sin framställning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Syfte Studien syftar till att undersöka hur IKEA praktiskt använder sinnesstimuli för att påverka konsumenternas köpbeteenden och redogöra vilka utmaningar företag kan stå inför vid applicering av sinnesmarknadsföring. Metod Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt angreppssätt. Undersökningen utfördes med hjälp av två intervjuer med författare inom ämnet och två observationer på IKEA under olika tillfällen. Urvalet valdes utifrån ett strategiskt urval. Slutsatser Efter genomförd studie kan vi konstatera att det föreligger ett omedvetet arbete med sinnesmarknadsföring. IKEA anammar samtliga sinnen i sin servicemiljö, vissa i mindre omfattning än andra, där synsinnet är mest dominerande. Utmaningarna som företag står inför vid applicering av sinnesuttryck är framförallt brist på kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)