Att ta sig igenom bruset : en studie om SMeFs förutsättningar för omnikanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Idag finns hög konkurrens på marknaden och detta gör att det är svårt för varumärken att bli sedda av sin kund. Dagens konsument rör sig mellan olika kanaler och kommunikationen från företag måste uppdateras och anpassas efter konsumentens beteende. Det är avgörande för företag att engagera sina kunder för att bli uppmärksammade. Konsumenter kommunicerar åsikter sinsemellan i form av electronic word of mouth (eWOM) som påverkar företaget. Komplexitet kan ligga i att veta vilka kanaler som är bäst utifrån sina förutsättningar. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vad små och medelstora e-handelsföretag (SMeF) har för förutsättningar till kommunikation digitalt och fysiskt. Vidare ämnar studien att undersöka hur en kombination av olika kanaler kan användas för att göra företaget synligt genom bruset på marknaden. Insamlad empiri består av åtta semi-strukturerade intervjuer med specifikt utvalda respondenter genom ett målstyrt urval och, till viss del, kedjeurval. Respondenterna valdes ut för att representera flera erfarenheter ur ett företagsperspektiv. Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell med sändare, verktyg, brus och mottagare utvecklas till en analysmodell för ämnet. SMeF förutsättningar undersöks samt att fysisk närvaro kan skapa en interaktiv miljö för företaget och kunden att mötas i. Digitala verktyg kan vara ett kostnadseffektivt sätt nå ut till konsumenten. Dessa kan bilda en enad kundupplevelse genom omnikanaler. Slutsatsen av studien är att SMeF kan nå nu ut genom bruset genom att använda verktyg utefter en fokuserad omnikanalmodell. Strategiskt utvalda kanaler kan ge SMeF effektiv kommunikation som når genom bruset till kunden. Denna studie är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)