Att leva i en förändrad kropp – Mastektomins påverkan hos kvinnor med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, många avde som drabbas tvingas genomgå en mastektomi vilket innebär att hela bröstet eller en del avbröstet tas bort. Brösten associeras starkt med kvinnlighet vilket medför en påverkan påkvinnans självbild, hälsa och livskvalitet. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser eftergenomgången mastektomi vid diagnosen bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturöversiktmed en induktiv ansats där nio kvalitativa- samt två kvantitativa artiklar använts till studiensresultat. Resultat: Kvinnan påverkas både fysiskt och psykiskt efter en mastektomi och hennessjälvbild kan komma att bli förändrad. Med en förändrad kropp upplevde en del kvinnor att deförlorat en del av sin kvinnlighet och hade svårt att leva upp till det kvinnliga idealet. För mångakvinnor gav det stor ångest att titta på sig själva och sitt ärr. Relationerna mellan partnern samtnära och kära blir också påverkad till följd av mastektomin. Diskussion: I dagens samhälleställs ett stort krav på kvinnans utseende och att förlora bröstet som är så starkt förknippat medkvinnlighet gör det svårt för de mastektomerade kvinnorna att passa in i samhällets normer.Speglar och stödgrupper visar sig ha positiv påverkan på de flesta kvinnorna. Somsjuksköterska är det viktigt att få dessa kvinnor att bli sedda som unika individer och finnas däri deras tuffa resa med den nya förändrade kroppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)