Ekologisk mat som ett verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Utgångspunkten för vårt arbete har varit att undersöka om ekologisk mat används som ett verktyg till undervisning i miljöhistoria. Dagens didaktiska forskning kring miljöhistoria motiverar ämnets betydelse på flera plan. I skolans verksamhet är det tänkt att ämnet ska kunna användas för tolkning av de lokala och globala förhållandena i världen. Vi börjar arbetet med att lyfta fram olika forskares motiv för miljöhistoria i skolans verksamhet. På fältet intervjuar vi verksamma lärare och elever för att se hur stora deras kunskaper kring ekologisk mat och svensk jordbrukskultur är. I arbetet lyfter vi fram och diskuterar begrepp som miljöhistoria, historiemedvetande, ekologiskt tänkande och lokalhistoria vilka är vanligt förekommande för oss som blivande lärare i historievetenskap och lärande. Resultaten i undersökningarna visade på ett svagt intresse för ekologisk mat och svensk jordbrukskultur bland lärare, elever och hushåll. I intervjuerna kom vi fram till att eleverna har ett visst historiemedvetande gällande koppling från dagens ekologiska jordbruk till hur jordbruk sköttes förr i tiden innan kemiska besprutningsmedel och konstgödsel fanns tillgängligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)