”Stöd innehållsskaparna på internet” - En studie om användarnas attityder kring Flattr Plus och kunskaper om intressebaserade annonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna studie presenterar skånska internetanvändares attityder till webbtjänsten Flattr Plus samt deras kunskaper om intressebaserade annonser. I denna studie deltog folk i åldersgruppen 21-46+ år. Flattr Plus riktar sig mot annonsblockerande användare där syftet är att låta användarna stödja innehållsskapare på internet genom att bidra med pengar. I denna studie görs det även en jämförelse om användarnas attityder och kunskaper stämmer överens med andra studier utförd av andra personer. Genom en webbenkät och sex kvalitativa intervjuer visar det empiriska materialet att majoriteten av respondenterna anser annonser störande för surfupplevelsen och därför används en annonsblockering. Majoriteten av respondenterna är negativt inställda till att stödja innehållsskaparnas intäkter och har en negativ attityd till Flattr Plus. Resultaten visar även att respondenterna har olika grad av kunskap om intressebaserade annonser. Respondenterna visar ingen koppling till att kunskaper om hur intressebaserade annonser fungerar är en av orsakerna att en annonsblockering används. Slutsatsen är att respondenterna inte är intresserade av att betala medan de surfar och anser även att innehåll på internet ska vara gratis vilket stämmer överens med andra studier. Majoriteten har en negativ attityd till att stödja innehållsskaparnas intäkter på internet vilket stämmer överens med andra studier. Dessa faktorer bidrar till negativa attityder till Flattr Plus. Respondenterna menar även att de inte vet vilka som ligger bakom Flattr Plus och vill själva styra vilka innehållsskapare som får ta emot pengar. Detta är inte möjligt med Flattr Plus algoritm som bygger på en användares internetaktivitet. Vidare finns det behov av kunskap om hur intressebaserade annonser, annonsblockering och kakor fungerar, vilket även stämmer överens med andra studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)