Förståelse bortom ord – sjuksköterskans förhållningssätt och kommunikation med patienter som har afasi

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Kajsa Aurelius; Lovisa Sundberg; [2007-11-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Varje år drabbas cirka 12000 personer i Sverige av afasi. Den vanligaste orsaken är stroke det vill säga hjärnblödning eller hjärninfarkt. Skadan vid afasi är lokaliserad till de områden i hjärnan som styr språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs- och skrivsvårigheter. Oförmåga att förmedla sig verbalt resulterar ofta i ängslan och frustration från patientens sida. Svårigheter att kommunicera med patienten medför problematik i omvårdnadssituationer och vårdpersonal upplever att de står handfallna i mötet med patienten som har afasi då de inte förstår vad patienten vill förmedla. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnadssituationer med patienter som har afasi samt hur sjuksköterskan kommunicerar för att möjliggöra ömsesidig förståelse. Litteraturstudien grundar sig på vetenskapliga artiklar funna i databasen CINAHL. Det visade sig dock att utbudet var begränsat samt att åtskilliga studier saknade omvårdnadsperspektiv. Travelbees omvårdnadsteori användes som ett perspektiv på kommunikation i omvårdnad vid granskning av artiklarna. Syftet var utgångspunkten vid artikelsökning och dataanalys. I resultatet framkom att den icke verbala kommunikationen var av stor betydelse där sjuksköterskan använde sig av beröring, ögonkontakt och kroppsspråk för att underlätta kommunikationen. Vidare betonades vikten av tillit och förtroende i relationen med patienten. Även humor, att ha kunskap om patienten, lyssna till denne samt att visa respekt var viktiga komponenter i mötet. Närvaro och närhet var essentiella element för att möjliggöra förståelse. Det var också väsentligt att invänta patienten för att låta henne/honom försöka kommunicera. En hemlik, lugn och kravlös omgivning framträdde också som betydelsefullt för att underlätta kommunikationen. Sjuksköterskor tar sig inte alltid tid att lyssna, närvara och försöka förstå patienter med afasi och detta kan skada den viktiga relationen till patienten. Det är nödvändigt att den forskning som redan finns angående kommunikation med afasipatienter praktiseras. Dock ser vi behov av ny forskning för att ytterligare berika sjuksköterskans kommunikationsteknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)